Cennik

TABELA OPŁAT SKP-Pila

Cennik usług dodatkowych (ceny netto)
Ustawienie zbieżności kół przednich 90.00zł
Geometria całego pojazdu 150.00zł
Napełnienie układu klimatyzacji bez czynnika chłodzącego 90.00zł
Ustawienie zbieżności kół przednich 140.00zł
Geometria całego pojazdu 220.00zł
Napełnienie układu klimatyzacji bez czynnika chłodzącego 150.00zł
Ustawienie zbieżności kół przednich 300.00zł
Geometria całego pojazdu (ciągnik siodłowy) 500.00zł
Geometria naczepy, przyczepy za oś 300.00zł
Napełnienie układu klimatyzacji bez czynnika chłodzącego 250.00zł

TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów
oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów
(Dz.U. nr 223 z dnia 14 października 2004 r., poz. 2261 z późniejszymi zmianami)
Cennik obowiązuje od 29.10.2004 r.

Opłata w zł zawiera podatek od towarów i usług VAT

LP.Wyszczególnienie
1.1motocykl, ciągnik rolniczy 62.00zł
1.2samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1 98.00zł
1.3samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 153.00zł
1.4samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy 176.00zł
1.5autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 199.00zł
1.6przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 40.00zł
1.7przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. 50.00zł
1.8przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 70.00zł
1.9przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 78.00zł
1.10przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 163.00zł
1.11przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. 177.00zł
1.12pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63.00zł
1.13tramwaj – wagon silnikowy 330.00zł
1.14tramwaj – wagon przegubowy 395.00zł
1.15tramwaj – wagon doczepny czynny 250.00zł
1.16tramwaj – wagon doczepny bierny 110.00zł
1.17trolejbus – badania elektryczne 115.00zł
1.18motorower 50.00zł
1.19pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej 62.00zł
2.1skuteczności i równomierności działania hamulców 20.00zł
2.2skuteczności działania hamulców tramwaju 120.00zł
2.3skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu 50.00zł
2.4ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14.00zł
2.5połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20.00zł
2.6toksyczności spalin 14.00zł
2.7poziomu hałasu 20.00zł
2.8geometrii kół jednej osi 36.00zł
2.9działania amortyzatorów jednej osi 14.00zł
2.10wszystkich innych usterek łącznie 20.00zł
3.1określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 20.00zł
3.2po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94.00zł
3.3dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51.00zł
4.1co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 20.00zł
4.1po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94.00zł
5.1który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42.00zł
5.2który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50.00zł
5.3który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85.00zł
5.4autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) 126.00zł
5.5do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48.00zł
5.6w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym 82.00zł
5.7o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym 50.00zł
5.8– skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji

– skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska 60,00
50.00zł
5.9w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 94.00zł
5.10pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym 50.00zł
5.11dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego 120.00zł
5.12o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (za każde stanowisko kierującego) 50.00zł
6.1prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 35.00zł
6.2czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 21.00zł
6.3czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 48.00zł
6.4czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 41.00zł
6.5czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 41.00zł
6.6wykonanie numeru nadwozia 49.00zł
6.7wykonanie numeru silnika 49.00zł
6.8wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 36.00zł
6.9sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych 82.00zł
6.10pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy 255.00zł
Objaśnienia:
1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: „przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub „HAK” nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
2) Pozostałe badania jak dla autobusu.
3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.
Uwaga:
Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. – masa własna pojazdu,
d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu.