Strategia podatkowa 2021

Informacja o realizowanej strategii podatkowej SAF-HOLLAND Polska sp. z o.o.

za rok podatkowy 1.01.2020-31.12.2020

Spis treści

I. Wstęp
II. Informacje ogólne
1. Informacje o Spółce
2. Cele podatkowej strategii Spółki
III. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej
1. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie
2. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej
IV. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą
V. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych
1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi
2. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4
VI. Informacje o złożonych wnioskach
1. Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej
2. Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej
3. Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług
4. Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym
VII. Informacje, dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

I. Wstęp

Niniejsza informacja ma na celu realizację przez SAF-HOLLAND Polska sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) obowiązków wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn.zm.).
Niniejsza informacja dotyczy strategii podatkowej realizowanej przez Spółkę w roku podatkowym 1.01.2020-31.12.2020.

II. Informacje ogólne

1. Informacje o Spółce
Spółka działa pod firmą SAF-HOLLAND Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest ona wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w systemie elektronicznym pod numerem KRS 132500. Siedziba Spółki mieści się pod adresem ul. Wawelska 131, 64-920 Piła, a jej numeracji identyfikacyjnymi są: NIP-7631707617 i REGON- 570322009.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.100.000,00 PLN. Jedynym wspólnikiem Spółki jest SAF- HOLLAND Gmbh (Bassenbach – Niemcy) – 3.500 udziałów o łącznej wartości 2.100.000,00 PLN (100%).
Spółka prowadzi działalność w branży motoryzacyjnej, dostarczając komponenty i podzespoły do produkcji naczep i przyczep oraz części zamienne na rynek wtórny, a także świadcząc usługi serwisowe. Formalna kwalifikacja aktywności gospodarczej Spółki wygląda następująco:

Przedmiot przeważającej działalności
46, 90, Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy
45, 20, Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
71, 20, B Pozostałe badania i analizy techniczne
45, 11, Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
52, 10 Magazynowanie i przechowywanie towarów
49, 41, Z Transport drogowy towarów
45, 31, Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45, 32, Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli
47, 99, Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Wyniki finansowe z działalności w ostatnim roku wyniosły:
 1.01.2020-31.12.2020:
o Aktywa: 89 839 970,33 PLN
o Przychody ze sprzedaży: 273 770 331,29 PLN
o Zysk netto: 22 980 693,60 PLN.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Spółka zatrudniała ogółem 41 osób.

2. Cele podatkowej strategii Spółki
Strategia podatkowa Spółki ma na celu wsparcie Spółki w koordynacji zadań związanych z należytym wypełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Realizowanie obowiązków publicznoprawnych oraz konieczność uiszczania należności z tego tytułu na rzecz Skarbu Państwa traktowana jest przez władze Spółki jako obowiązek Spółki wynikający z prowadzenia działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polski.
Zarząd oraz kierownictwo Spółki zapewnia skuteczną i adekwatną kontrolę organizacji z perspektywy wypełniania obowiązków nakładanych na Spółkę przez przepisy prawa podatkowego, w szczególności:
 dochowuje należytej staranności celem zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatkowych Spółki;
 wykazuje proaktywną postawę w zakresie wskazywania wartości i budowania kultury
organizacji – w tym w zakresie transparentności rozliczeń podatkowych;
 kładzie nacisk na weryfikację kontrahentów i partnerów biznesowych Spółki; zarówno pod względem ich wiarygodności gospodarczej, jak i miejsca siedziby i prowadzonej przez nich działalności gospodarczej;
 inwestuje w poszerzanie wiedzy kadry pracowniczej z zakresu prawa podatkowego;
 podejmuje decyzje w celu ograniczania ryzyka podatkowego poprzez minimalizację zagrożeń ze strony otoczenia zewnętrznego oraz wewnętrznego.
Strategia podatkowa Spółki jest na bieżąco dostosowywana do zmian zachodzących w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym organizacji oraz do zidentyfikowanych nowych ryzyk wynikających z prowadzenia działalności w branży handlu, w szczególności z uwagi na szeroki zakres regulacji prawno-podatkowych związanych z ograniczeniami w obrocie określonymi produktami.

III. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach

dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

1. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie
a) Organizacja procesu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa
podatkowego
Zgodnie z przyjętymi w Spółce praktycznymi procesami postępowania organizacja procesu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego ma w Spółce następujący przebieg:
1) Dział finansowo-księgowy sprawuje nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Nadzór nad działem finansowo-księgowym sprawuje bezpośrednio oddelegowany dla tego celu członek zarządu pełniący funkcję Dyrektora Zarządzającego.

2) Zapewnienie realizacji obowiązków podatnika i płatnika należy do całego działu finansowo-księgowego. Główna Księgowej koordynuje prace Działu oraz podejmuje działania celem wyjaśnienia wątpliwości związanych z kwalifikacją prawno-podatkową poszczególnych zdarzeń gospodarczych.
3) W razie zaistnienia ewentualnych wątpliwości podatkowych Dział finansowo-księgowy na czele z Główną Księgową podejmuje próbę ich rozwiązania wewnętrznie, a w dalszej kolejności korzysta z usług zewnętrznego doradcy świadczącego profesjonalne usługi doradztwa podatkowego.
4) Kalkulacje podatkowe dokonywane są comiesięcznie lub corocznie (w zależności od podatku) przez wyznaczonych do tego pracowników działu finansowo-księgowego na podstawie zweryfikowanych dokumentów źródłowych, które odzwierciedlają stan rzeczywisty.
5) Główna Księgowa dokonuje zapłaty podatków z zachowaniem ustawowego terminu. Proces ten jest autoryzowany dodatkowo przez Dyrektora Zarządzającego albo przez Zastępcę Głównej Księgowej.
6) Pracownicy działu finansowo-księgowego mają dostęp do literatury finansowo- księgowej oraz uczestniczą w okresowych szkoleniach w zakresie zmian podatkowych. Współpracują również z doradcą podatkowym świadczącym profesjonalne usługi doradztwa podatkowego.
Spółka podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu prawidłowego określenia oraz terminowej zapłaty należności publicznoprawnych, tj.:
 płaci miesięcznie zaliczki na podatek dochodowy,
 płaci miesięcznie podatek VAT,
 z uwagi na dostatecznie dobrą płynność finansową, nie planuje wnioskować o odroczenie terminu płatności podatku ani rozłożenie zapłaty podatku na raty.

b) Stosowane procedury
W Spółce obowiązują procedury (zarówno w formie pisemnej jak i w formie tzw. dobrych praktyk) regulujące w sposób szczegółowy realizację zadań z zakresu rachunkowości i podatków, w szczególności w zakresie:
 organizacji pracy działu finansowo-księgowego i usystematyzowaniu rozliczeń podatkowych w Spółce;
 podziału obowiązków kompetencyjnych w ramach zarówno działu finansowo-
księgowego, jak i organów Spółki;
 zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów i prawidłowej obsługi systemów finansowo-księgowych;
 weryfikacji kontrahentów.
Ponadto, w Spółce obowiązują również inne procesy i procedury przyczyniające się do zapewnienia zgodności podatkowej. Obszar podatkowy jest bowiem wspierany także przez procedury i procesy biznesowe realizowane przez działy niefinansowe, np. w zakresie inwentaryzacji czy rozstrzygania wątpliwości podatkowych.

2. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej
Spółka dotychczas nie podjęła współpracy z organami podatkowymi wykraczającej poza działaniami zmierzającymi do wywiązywania się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

IV. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą

1. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych
Spółka podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności:
 identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych;
 kalkuluje i terminowo uiszcza należny podatek na konto właściwego urzędu skarbowego;
 składa organom podatkowym właściwe zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje, do których składania zobowiązują ją przepisy prawa podatkowego;
 sporządza lokalną dokumentację cen transferowych oraz analizy porównawcze;
 monitoruje zawierane transakcje z perspektywy przepisów Ordynacji podatkowej o schematach podatkowych oraz raportuje uzgodnienia, które stanowią schemat podatkowy do Szefa Krajowej Administracji Skarbowe.
W roku 1.01.2020-31.12.2020 Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących podatków:
 podatku dochodowego od osób prawnych (CIT);
 podatku od towarów i usług (VAT);
 podatku od nieruchomości.
W roku 1.01.2020-31.12.2020 Spółka realizowała obowiązki podatkowe płatnika wynikające z tytułu następujących podatków:
 podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT);
 zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych (WHT).

2. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych

W roku 1.01.2020-31.12.2020 Spółka nie przekazała żadnych informacji o schematach
podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

V. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi

lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych

1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 1.01.2020-31.12.2020 suma bilansowa aktywów wyniosła 89 839 970,33 PLN. 5% z tej sumy wynosi 4 491 998, 52 PLN, co stanowi próg raportowanych transakcji.
W roku 1.01.2020-31.12.2020 Spółka zawarła z podmiotami powiązanymi następujące
transakcje, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów:

Lp. Charakter transakcji Strona transakcji
1. transakcja towarowa nabycie Nierezydent

2. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4.
W roku 1.01.2020-31.12.2020 Spółka nie planowała ani nie podjęła działań
restrukturyzacyjnych.

VI. Informacje o złożonych wnioskach

1. Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a
§ 1 Ordynacji podatkowej
W roku 1.01.2020-31.12.2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej.

2. Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowa
W roku 1.01.2020-31.12.2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

3. Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.
W roku 1.01.2020-31.12.2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji
stawkowej.

4. Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym
W roku 1.01.2020-31.12.2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji
akcyzowej.

VII. Informacje, dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika

w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W roku 1.01.2020-31.12.2020 Spółka nie dokonywała rozliczeń z podatnikami z krajów
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej SAF-HOLLAND Polska sp. z o.o.

za rok podatkowy 1.01.2021-31.12.2021

I.     Wstęp

II.    Informacje ogólne

 1. Informacje o Spółce
 2. Cele podatkowej strategii Spółki

III.       Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

 1. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie
 2. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

IV.      Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą

V.    Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych

 1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi
 2. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4.

VI.      Informacje o złożonych wnioskach

 1. Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej
 2. Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowa
 3. Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.
 4. Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym

VII.     Informacje, dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

  I.  Wstęp

Niniejsza informacja ma na celu realizację przez SAF-HOLLAND Polska sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) obowiązków wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2587).

Niniejsza informacja dotyczy strategii podatkowej realizowanej przez Spółkę w roku podatkowym 1.01.2021-31.12.2021.

II.  Informacje ogólne

1. Informacje o Spółce

Spółka działa pod firmą SAF-HOLLAND Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest ona wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w systemie elektronicznym pod numerem KRS 132500. Siedziba Spółki mieści się pod adresem ul. Wawelska 131, 64-920 Piła, a jej numeracji identyfikacyjnymi są:NIP7631707617 i REGON-570322009.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.100.000,00 PLN. Jedynym wspólnikiem Spółki jest SAF-HOLLAND Gmbh (Bassenbach – Niemcy) – 3.500 udziałów o łącznej wartości 2.100.000,00 PLN (100%).

Spółka prowadzi działalność w branży motoryzacyjnej, dostarczając komponenty i podzespoły do produkcji naczep i przyczep oraz części zamienne na rynek wtórny, a także świadcząc usługi serwisowe. Formalna kwalifikacja aktywności gospodarczej Spółki wygląda następująco:

Przedmiot przeważającej działalności
46, 90, Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy
45, 20, Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
71, 20, B Pozostałe badania i analizy techniczne
45, 11, Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
52, 10 Magazynowanie i przechowywanie towarów
49, 41, Z Transport drogowy towarów
45, 31, Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli
45, 32, Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli
47, 99, Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami

Wyniki finansowe z działalności w ostatnim roku wyniosły:

 • 01.2021-31.12.2021:
  • Aktywa: 139 468 956,22 PLN
  • Przychody ze sprzedaży: 431 455 254,75 PLN
  • Zysk netto: 33 149 864,88 PLN.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Spółka zatrudniała ogółem 43  osoby.

2. Cele podatkowej strategii Spółki

Strategia podatkowa Spółki ma na celu wsparcie Spółki w koordynacji zadań związanych
z należytym wypełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Realizowanie obowiązków publicznoprawnych oraz konieczność uiszczania należności
z tego tytułu na rzecz Skarbu Państwa traktowana jest przez władze Spółki jako obowiązek Spółki wynikający z prowadzenia działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polski.

Zarząd oraz kierownictwo Spółki zapewnia skuteczną i adekwatną kontrolę organizacji
z perspektywy wypełniania obowiązków nakładanych na Spółkę przez przepisy prawa podatkowego, w szczególności:

 • dochowuje należytej staranności celem zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatkowych Spółki;
 • wykazuje proaktywną postawę w zakresie wskazywania wartości i budowania kultury organizacji – w tym w zakresie transparentności rozliczeń podatkowych;
 • kładzie nacisk na weryfikację kontrahentów i partnerów biznesowych Spółki; zarówno pod względem ich wiarygodności gospodarczej, jak i miejsca siedziby i prowadzonej przez nich działalności gospodarczej;
 • inwestuje w poszerzanie wiedzy kadry pracowniczej z zakresu prawa podatkowego;
 • podejmuje decyzje w celu ograniczania ryzyka podatkowego poprzez minimalizację zagrożeń ze strony otoczenia zewnętrznego oraz wewnętrznego.

Strategia podatkowa Spółki jest na bieżąco dostosowywana do zmian zachodzących
w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym organizacji oraz do zidentyfikowanych nowych ryzyk wynikających z prowadzenia działalności w branży handlu, w szczególności z uwagi na szeroki zakres regulacji prawno-podatkowych związanych z ograniczeniami w obrocie określonymi produktami.

Spółka w sposób spójny kontynuuje realizację celów, misji i założeń w zakresie stosowanej strategii podatkowej, które przedstawione były w informacji z realizacji strategii podatkowej za rok 2020.

 III. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej


1. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

 1. Organizacja procesu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego

Zgodnie z przyjętymi w Spółce praktycznymi procesami postępowania organizacja procesu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego ma w Spółce następujący przebieg:

 • Dział finansowo-księgowy sprawuje nadzór nad realizacją obowiązków wynikających
  z przepisów prawa podatkowego. Nadzór nad działem finansowo-księgowym sprawuje bezpośrednio oddelegowany dla tego celu członek zarządu pełniący funkcję Dyrektora Zarządzającego.
 • Zapewnienie realizacji obowiązków podatnika i płatnika należy do całego działu finansowo-księgowego. Główna Księgowej koordynuje prace Działu oraz podejmuje działania celem wyjaśnienia wątpliwości związanych z kwalifikacją prawno-podatkową poszczególnych zdarzeń gospodarczych.
 • W razie zaistnienia ewentualnych wątpliwości podatkowych Dział finansowo-księgowy na czele z Główną Księgową podejmuje próbę ich rozwiązania wewnętrznie, a w dalszej kolejności korzysta z usług zewnętrznego doradcy świadczącego profesjonalne usługi doradztwa podatkowego.
 • Kalkulacje podatkowe dokonywane są comiesięcznie lub corocznie (w zależności od podatku) przez wyznaczonych do tego pracowników działu finansowo-księgowego na podstawie zweryfikowanych dokumentów źródłowych, które odzwierciedlają stan rzeczywisty.
 • Główna Księgowa dokonuje zapłaty podatków z zachowaniem ustawowego terminu. Proces ten jest autoryzowany dodatkowo przez Dyrektora Zarządzającego albo przez Zastępcę Głównej Księgowej.
 • Pracownicy działu finansowo-księgowego mają dostęp do literatury finansowo-księgowej oraz uczestniczą w okresowych szkoleniach w zakresie zmian podatkowych. Współpracują również z doradcą podatkowym świadczącym profesjonalne usługi doradztwa podatkowego.

Spółka podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu prawidłowego określenia oraz terminowej zapłaty należności publicznoprawnych, tj.:

 • płaci miesięcznie zaliczki na podatek dochodowy,
 • płaci miesięcznie podatek VAT,
 • z uwagi na dostatecznie dobrą płynność finansową, nie planuje wnioskować
  o odroczenie terminu płatności podatku ani rozłożenie zapłaty podatku na raty.

 

 1. Stosowane procedury

W Spółce obowiązują procedury (zarówno w formie pisemnej jak i w formie tzw. dobrych praktyk) regulujące w sposób szczegółowy realizację zadań z zakresu rachunkowości i podatków, w szczególności w zakresie:

 • organizacji pracy działu finansowo-księgowego i usystematyzowaniu rozliczeń podatkowych w Spółce;
 • podziału obowiązków kompetencyjnych w ramach zarówno działu finansowo-księgowego, jak i organów Spółki;
 • zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów i prawidłowej obsługi systemów finansowo-księgowych;
 • weryfikacji kontrahentów.

Ponadto, w Spółce obowiązują również inne procesy i procedury przyczyniające się do zapewnienia zgodności podatkowej. Obszar podatkowy jest bowiem wspierany także przez procedury i procesy biznesowe realizowane przez działy niefinansowe, np. w zakresie inwentaryzacji czy rozstrzygania wątpliwości podatkowych.

2. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Spółka dotychczas nie podjęła współpracy z organami podatkowymi wykraczającej poza działaniami zmierzającymi do wywiązywania się ze swoich obowiązków wynikających
z przepisów prawa podatkowego.

  IV. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą

 1. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych

Spółka podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności:

 • identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych;
 • kalkuluje i terminowo uiszcza należny podatek na konto właściwego urzędu skarbowego;
 • składa organom podatkowym właściwe zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje, do których składania zobowiązują ją przepisy prawa podatkowego;
 • sporządza lokalną dokumentację cen transferowych oraz analizy porównawcze;
 • monitoruje zawierane transakcje z perspektywy przepisów Ordynacji podatkowej o schematach podatkowych oraz raportuje uzgodnienia, które stanowią schemat podatkowy do Szefa Krajowej Administracji Skarbowe.

W roku 1.01.2021-31.12.2021 Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących podatków:

 • podatku dochodowego od osób prawnych (CIT);
 • podatku od towarów i usług (VAT);
 • podatku od nieruchomości.

W roku 1.01.2021-31.12.2021 Spółka realizowała obowiązki podatkowe płatnika wynikające z tytułu następujących podatków:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT);
 • zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych (WHT).
 1. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych

W roku 1.01.2021-31.12.2021 Spółka nie przekazała żadnych informacji o schematach podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

V. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych

1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 1.01.2021-31.12.2021  suma bilansowa aktywów wyniosła 139 468 956,22  PLN. 5% z tej sumy wynosi 6 973 447,81  PLN, co stanowi próg raportowanych transakcji.

W roku 1.01.2021-31.12.2021  Spółka zawarła z podmiotami powiązanymi następujące transakcje, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów:

Lp. Charakter transakcji Strona transakcji
1. transakcja towarowa nabycie Nierezydent
       

                                                                   

 1. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4.

W roku 1.01.2021-31.12.2021 Spółka nie planowała ani nie podjęła działań restrukturyzacyjnych.

  VI.  Informacje o złożonych wnioskach
1. Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej

W roku 1.01.2021-31.12.2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej.

2. Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowa

W roku 1.01.2021-31.12.2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

3. Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

W roku 1.01.2021-31.12.2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej.

4. Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym

W roku 1.01.2021-31.12.2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej.

VII. Informacje, dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W roku 1.01.2021-31.12.2021 Spółka nie dokonywała rozliczeń z podatnikami z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.